Chuỗi giá trị Tài chính Vi mô

Chuỗi giá trị Dứa Quỳnh Lưu

Ngày 25/3/2015, Quỹ VietED tổ chức cho đối tác là tổ chức Rabobank – Hà Lan thăm mô hình Dứa tại Chi nhánh Quỳnh Lưu – Nghệ An. Tham gia hoạt động này có Quỹ VietED: Bà Đinh Thị Ánh Tuyết chủ tịch hội đồng quản lý quỹ, Ông Nguyễn Thanh Hà Giám đốc quỹ VietED, Đại diện Hiệp Hội Dứa Quỳnh Lưu, Tổ chức Rabobank Hà Lan: bà Hà Thủy Trường An. Bên cạnh việc đưa bà Hà An đi thăm các mô hình dứa, tham quan buổi thu…

Read More