Việc làm tại Sơn La

M7 MFI Tuyển dụng Cán bộ Tín dụng tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Tháng 12 năm 2020 VietED ký hợp đồng hợp tác với Tổ chức M7 MFI và Chương trình Tín dụng Tiết kiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Yên nhằm mở rộng hoạt động của Tổ chức Tài chính Vi mô M7 – M7 MFI dựa trên nền tảng khách hàng và cán bộ của Chương trình Dự án Tài chính Vi mô tại huyện do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Yên quản lý. Một trong những hoạt động quan trọng nhất đó là rà soát và…

Read More